Vừa qua, Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam đã đưa ra báo cáo về tình hình...