Tác giả Ben Herch có nói như sau: “Trong thiết kế không có khả năng giao tiếp bằng màu...